/ Thủ tục hoạt động cho vay / Hoạt động cho vay

Hoạt động cho vay

Share Button
 1. Đối tượng cho vay

Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi được cho vay, cho vay hợp vốn đối với các dự án thuộc lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội, ưu tiên phát triển của tỉnh do UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành hằng năm hoặc từng thời kỳ. Bao gồm:

 • Kết cấu hạ tầng giao thông, năng lượng môi trường.
 • Công nghiệp, công nghiệp phụ trợ
 • Các dự án khuyến khích đầu tư nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn.
 • Xã hội hóa hạ tầng xã hội.
 • Lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, dự án trọng điểm khác tại địa phương.
 1. Điều kiện cho vay
 • Đơn vị vay vốn đảm bảo các điều kiện sau:
 • Có tư cách pháp nhân hoặc các doanh nghiệp phải có năng lực pháp luật dân sự.
 • Đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật;
 • Phương án đầu tư khả thi và bảo đảm trả được nợ, lãi vay;
 • Có tình hình tài chính rõ ràng, phù hợp ngành nghề kinh doanh, đảm bảo các chỉ tiêu đánh giá tài chính, khả năng thanh toán.
 • Đảm bảo tiền vay theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Quỹ.
 • Có cam kết mua bảo hiểm tài sản đối với tài sản hình thành từ vốn vay thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc tại một đơn vị bảo hiểm được phép hoạt động tại Việt Nam.
 1. Thời hạn cho vay

Được xác định theo khả năng thu hồi vốn phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng dự án và khả năng trả nợ của chủ đầu tư nhưng tối đa không quá 15 năm. Trường hợp đặc biệt vay trên 15 năm, UBND tỉnh quyết định nhưng thời hạn không quá 20 năm.

Tin liên quan