/ Giới thiệu / Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Share Button

GIỚI THIỆU CHUNG – QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH QUẢNG NGÃI

          Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi là tổ chức tài chính Nhà nước, trực thuộc UBND tỉnh, được thành lập nhằm mục đích tiếp nhận vốn ngân sách, huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư tài chính và đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Ngoài ra, Quỹ còn là đầu mối tiếp nhận, quản lý các Quỹ khác do UBND tỉnh thành lập và là đầu mối huy động vốn cho ngân sách địa phương thông qua hình thức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương để đầu tư kết cấu hạ tầng thuộc các chương trình, mục tiêu theo chiến lược, kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh.
– Tên giao dịch: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi.
– Tên giao dịch quốc tế: Quang Ngai Development Investment Fund (QNGDIF).
– Mã số thuế: 4300756108.
– Trụ sở: 176 Lê Trung Đình, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.
– Điện thoại: 0255.3 720 667 Fax: 0255.3 720 667.

Nguồn vốn hoạt động:
Ngân sách cấp vốn điều lệ : 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng)

– Chi tiết:

  • Quyết định 12/2014/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi, ngày 15/04/2014. (Xem chi tiết)
  • Quyết định 24/2015/QĐ-UBND về điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi, ngày 02/06/2015 (Xem chi tiết)