/ Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT

Quy phat trien dat - quy dau tu phat trien tinh quang ngai

Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi thực hiện chức năng nhiệm vụ của Quỹ phát triển đất như sau: Chức năng          Ứng vốn cho các Tổ chức phát triển đất và các tổ chức ...

Đọc thêm »

ỦY THÁC VÀ NHẬN ỦY THÁC

uy thac va nhan uy thac

Nhận ủy thác Quỹ được nhận ủy thác quản lý nguồn vốn đầu tư, cho vay đầu tư và thu hồi nợ, cấp phát vốn đầu tư cho các công trình, dự án từ ngân sách nhà nước, Ngân hàng ...

Đọc thêm »

GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

gop von thanh lap doanh nghiep

Hình thức góp vốn Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi được góp vốn thành lập công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định của Luật doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động ...

Đọc thêm »

HOẠT ĐỘNG CHO VAY

cho vay

Đối tượng cho vay          Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi được cho vay, cho vay hợp vốn đối với các dự án thuộc lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng, kinh tế xã ...

Đọc thêm »

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP

Qũy đầu tư phát triển Quảng Ngãi

Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi đầu tư trực tiếp vào các dự án thuộc danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ưu tiên phát triển do UBND tỉnh ban ...

Đọc thêm »

HUY ĐỘNG VỐN

huy dong von

Quỹ đầu tư phát triển Quảng Ngãi được huy động các nguồn vốn trung và dài hạn từ các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Tin liên quan Huy động vốn

Đọc thêm »