/ Hướng dẩn thủ tục

Hướng dẩn thủ tục

QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC HIỆN CHO VAY CÁC DỰ ÁN CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NGÃI

9

Công ty Điện lực Quảng Ngãi thực hiện vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi để hoàn thiện, mở rộng mạng lưới điện trong địa bàn tỉnh.    

Đọc thêm »