/ Văn bản liên quan / Văn bản do quỹ ban hành

Văn bản do quỹ ban hành

Share Button

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu

File

 53/QĐ-HĐQL 05/08/2015 Quy chế làm việc của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi. Xem chi tiết 
45/QĐ-HĐQL 20/07/2015 Về việc ban hành Quy chế phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi. Xem chi tiết 
44/QĐ-HĐQL 20/07/2015 Về việc ban hành Quy chế thẩm định dự án của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi. Xem chi  tiết
42/QĐ-HĐQL 20/07/2015 Về việc ban hành Quy chế đầu tư trực tiếp của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi. Xem chi tiết 
41/QĐ-HĐQL 20/07/2015 Về việc ban hành Quy chế cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi. Xem chi tiết