/ Văn bản chính phủ

Văn bản chính phủ

Share Button

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu

File

43/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều luật đất đai Xem chi tiết
42/2014/TT-BTC 08/04/2014 Ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các Quỹ đầu tư phát triển địa phương Xem chi tiết 
28/2014/TT-BTC 25/02/2014 Bộ tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương Xem chi tiết
37/2013/NĐ-CP 22/04/2013 Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 về việc tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương Xem chi tiết
138/2007/NĐ-CP 28/08/2007 Về việc tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương Xem chi tiết