/ Quỹ phát triển đất

Quỹ phát triển đất

Share Button

Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi thực hiện chức năng nhiệm vụ của Quỹ phát triển đất như sau:

  • Tiếp nhận, quản lý nguồn vốn từ Quỹ phát triển đất và các nguồn vốn được quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai và các nguồn vốn khác theo quy định.
  • Ứng vốn cho các Tổ chức phát triển đất và các tổ chức khác theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và thu hồi vốn đã ứng.

         

Tin liên quan