/ Góp vốn thành lập doanh nghiệp

Góp vốn thành lập doanh nghiệp

Share Button
  1. Hình thức góp vốn

Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi được góp vốn thành lập công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định của Luật doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động đầu tư trực tiếp vào các công trình, dự án thuộc danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội ưu tiên phát triển đã được UBND ban hành.

  1. Thẩm quyền quyết định góp vốn
  • Trên 10% vốn chủ sở hữu của Quỹ do UBND tỉnh quyết định.
  • Từ 5% đến 10% vốn chủ sở hữu của Quỹ do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định.
  • Từ 2% đến dưới 5% vốn chủ sở hữu của Quỹ nhưng tối đa không quá 5 tỷ đồng do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ quyết định. Trường hợp vượt quá 5 tỷ đồng do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định

Tin liên quan