/ Lĩnh vực hoạt động / Đầu tư trực tiếp

Đầu tư trực tiếp

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP

Qũy đầu tư phát triển Quảng Ngãi

Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi đầu tư trực tiếp vào các dự án thuộc danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ưu tiên phát triển do UBND tỉnh ban ...

Đọc thêm »